بیداری اسلامی
مفهوم نازدودنی ازافکاربیدار
شنبه بیستم اسفند ۱۳۹۰ :: 22:32 ::  نويسنده : ذوالقرنین

بسم الله الرحمن الرحيم

انگيزةبيداري

چكيده:دراين مقاله سعي شده است كه بطور خلاصه براي ايجاد انگيزه ،بابيان وضع موجود ،والهام ازاينكه ملتها بايدسرنوشت خويش رابادست خود رقم زنندودعوتي به سوي علم وعمل اشاره شده است.ادامه مطلب ...
پنجشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۰ :: 22:23 ::  نويسنده : ذوالقرنین

بسم الله الرحمن الرحیم

بيداري اسلامي

چکیده: بيداري اسلامي یرای ملت های خوابیده وهمچو مرده حیاتی و ضروری است و باید این نهال به رشد و ترقی حقیقی خویش برسد.

 ادامه مطلب ...
 

بیداری اسلامی، آغاز و شکلگیری

سیمای بیداری اسلامی و ابعاد فکری آن

برای روبرو شدن با این نوع سؤالات، ابتدا باید ماهیت بیداری اسلامی و میزان حضور آن را در عرصه واقعیت درک کنیم تا بتوانیم سیما و ابعاد فکری و نتایج و دستاوردهای آن را تشخیص دهیم. از این رو باید پرسید که ماهیت و میزان حضور بیداری اسلامی چیست؟

 

مجله المنطلق، شماره ۵۴، شوال ۱۴۰۹هـ برابر با ژوئن ۱۹۸۹م


برچسب‌ها: سیمای بیداری اسلامی و ابعاد فکری آن

ادامه مطلب ...
چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳ :: 8:27 ::  نويسنده : ذوالقرنین

چکیده:

 دانستن مایه های اصلی عرفان اسلامی از  کجا، نشأت می گیرد ازاهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا که درخلق جهان بینی و درک بهترمعارف عرفانی کمک شایانی خواهد کرد از این رو نیاز به بررسی بیشتری ومتقن تری احساس می شود که دراین بررسی اجمالی که دردوبخش، بخش اول کلیات ودربخش دوم به نظریه های حاکم درمورد مایه وخاستگاه عرفان اسلامی پرداخته شده است که مهم ترین نتیجه ای که می توان به آن اشاره کرد این است که باوجود نظریه برون انگاری مایه های عرفان اسلام ودلایل پرخم وپیچ آن نتواست که مشکل کجایی مایه و خاستگاه عرفان اسلامی را حل کند درمقابل نظریه درون انگاری مایه و خاستگاه عرفان اسلامی شده است به واقعیت نزدیکتر و از استدالال بهتر برخوردار است البته این نظریه هم به افراط وتفریط وتعادل خودش منجر شده است که همه می دانند که اسقرار همیشه در تعادل بوده است.

کلیدواژه: عرفان، اسلامی،مایه،خاستگاه

 ادامه مطلب ...
دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۹۲ :: 19:4 ::  نويسنده : ذوالقرنین
کتاب بهترین رفیق است
زیراکه بدون تعصب ترا رهنمایی می کند
ازتو آزرده خاطرنمی شود
می گوید که خود را دوست داشته باش
شنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۲ :: 15:37 ::  نويسنده : ذوالقرنین
      سؤال اصلی :حکم معاملات صغیرممیز چیست؟

در تبیین این سؤال می توان گفت که یکی ازشروط معامله داشتن اهلیت است و درعدم آن معامله باطل خواهد بود در صورت که صغیر ممیز توانایی فهم ضرر ونفع خود را دارد آیا صغیر ممیز مانند دیگرمحجورین اهلیت معامله را ندارد؟

درحالیکه دیگرمحجورین به این دلیل که آنها توانایی شناخت ضرر و نفع خویش را ندارند مگر ورشکسته که دلایل خاص وجود دارد واجد شرایط معامله شناخته نشدند.

آیا صغیرتقسیم بندی شده کدام صغیرمی تواند معامله کند حکم معاملات کدام صغیر باطل است و شامل عدم اهلیت می شود واگرصغیر ممیزباشد می تواند معامله کند اگر می تواند باچه شرایط  و درکدام معاملات که دراین تحقیق مورد برسی قرار خواهد گرفت.

درباب سؤالات فرعی که نیاز احساس می شود که توضیح داده شود

چگونه می توان تناقض بین ماده 212قانون مدنی وماده 214قانونی مدنی را حل کرد؟

یعنی آیا اساساً تناقض ماهوی دارد ویا بگونه می توان منظور قانون گذار را فهمید وجمع بین این دو ماده قانونی کرد و یا درنگاه سطحی تناقض بنظر می رسد اگرکمی تأمل کنیم تناقضی وجود ندارد

بلکه ماده 212 به یک زاویه اشاره دارد و ماده 214 به زاویه مصداق دیگری اشاره دارد درحقیقت بر ما مشتبه شده است.

تعریف مفاهیم اساسی: یکی ازمفاهیم اساسی که دراین تحقیق به چشم خواهد خورد صغیرممیز میباشد، صغیرممیز کسی است که شناختی از ضرر و نفع خویش را تاحدی دارد ولی بر مرحله رشد وبلوغ نرسیده است

که سن آن پایین تر از سن بلوغ وبالا تر ازسن صغیر 1الی 7 ساله باشد.

 فرضیه تحقیق: با توجه به روح حاکم بر مواد قانون مدنی و احکام فقه در باب معاملات و امضایی بودن آنها به نظر می رسد که امروزه با توجه به عرف حاکم بر روابط بین اشخاص و دلایل که موجود است. حکم معاملات صغیرممیز درامور غیرمالی صحیح و درامورمالی غیرنافذ و با اذن ولی یا قیم آن نافذ و بارد آن باطل و درمعاملات بلاعوض(مالی) صحیح می باشد.

یعنی صغیرممیزدرامورمالی می تواند، معامله کند درصورت که اذن ولی یا قیم خود را قبل ازمعامله ویا بعد ازمعامله بگیرد واگرمعامله بنفع وی نبود ولی  می تواند آنرا باطل ونافذ اعلام کند

در مورد معاملات بلاعوض مانند هبه، صید وغیره اجازه ولی شرط نیست خود صغیرممیزمی تواند قبول ویا رد کند برخلاف صغیرغیر ممیز.

اهمیت این موضوع: دراین تحقیق به این موضوع که حکم معاملات صغیر ممیز در جامعه ما هر روز صادر می شود فهم این موضوع بما کمک خواهد کرد تا بنیه استدلال خویش را درمورد مسئله مطرح شده تقویت کنیم و در صدور حکم ما را به عدالت وتقوا نزدیکتر کند.

ضرورت این تحقیق: شاید شما فکر کنید که چرا الان به مسئله تحقیق کنم در پاسخ شما عزیزان می گویم که دانستن حکم صغیر ممیز که هر روز به آن مواجه خواهیم بود چه در محیط درس حقوق باشد

ویا وکالت ویا قضاوت فهم آن کاربرد عملی ونظری دارد .

پیشینه تحقیق: در خصوص این مسئله باید گفت که اکثر حقوقدانان پاسخ به سؤال مطرح شده را به عنوان مستقیل وبه همین عنوان «حکم معاملات صغیر ممیز در قانون مدنی ایران » تا هنوز من تحقیق می کردم ندیدم .

آری بگونه ی دیگر در ضمن عناوین محجورین ویا صغار مطرح شده است از جمله دکتر کاتوزیان و دکتر گلدوزیان در کتب مدنی بیان نموده اند حکم معاملات صغیر ممیز در صورت که به ضرر او باشد در بعدمالی بدون اذن ولی ویا قیم غیر نافذ در صورت رد قیم باطل  و در صورت اذن آن نافذ خواهد بود واگرمعاملات آن بلاعوض باشد صحیح است.

دکتر مهدی شهیدی دراین مورد هم نظرآن دو دکتر بزرگوار است.

هدف این تحقیق: فهم مسئله برای خودم و تبیین آن برای دوستانیکه در رشته حقوق ویا علوم مرتبط

ویا هم کسانیکه  دوستدارند پاسخ این سؤال را بدانند.

انگیزه این تحقیق: در کلاس بودیم که این سؤال مطرح شده مورد بحث وجدل قرار گرفت من در صدد این شدم تاموضوع را خوب بفهمم وبرای دیگران آنرا تبیین کنم.

روش تقیق: دراین تحقیق از روش کتابخانه ی وتحلیل مطالب پرداخته شده است.

فهرست مطالب این تحقیق:

این تحقیق با داشتن چکیده، مقدمه ومفهو شناسی صغیرممیز به سرفصل های دیگر هم توجه شده است. موارد که حکم صغیرممیز باطل، نافذ، غیرنافذ وصحیح است

موارد که صغیر ممیز به قیم ویا ولی نیاز ندارد. وچند موارد دیگر که لازم به ذکر آن ندیدم.

منابع: کاتوزیان ، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، انتشارات میزان، 1385

کاتوزیان ، ناصر،قواعد عمومی قراردادها، ج1، چاپ دوم تهران ، مدرس ، 1372

صفایی، حسین واسد الله امامی ، مختصر حقوق خانواده ، ج8، انتشارات میزان ، 1384.

صفایی، سید حسین و قاسم زاده مرتضی ، حقوق مدنی اشخاص و محجورین  ، انتشارات سمت، 1382.

محمد صابر ذوالقرنین


برچسب‌ها: نمونه طرح تحقیق, روش استاده از جدید ترین مدل برای تحقیق, صغییر غیرممیز
پنجشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۲ :: 15:32 ::  نويسنده : ذوالقرنین
     مقدمه:اجازه دهید که ازرهگذراین سؤال وارد این برسی کوتاه شویم .

سوال که به ذهن ما می آید اینست که ضربه فرهنگی چیست؟  اولین              

ضرورت و فهم آن به زندگی وروابط ما چه تأثیر دارد؟

ماازکجابدانیم که شخص ضربه فرهنگی خورده است؟

دراین برسی کوتاه ابتدا به تعریف ضربه فرهنگی واهمیت فهم آن  و مخصتری

ازنحوه شکل گیری شخصیت آن جوان وبعد ازمهاجرت او به کابل و رو به رو شدن آن

به  سه فرهنگ مختلف (فرهنگ غربی، فرهنگ  قبیله ای و فرهنگ اسلامی)

خواهیم پرداخت. ان شأالله

 

محمد صابر ذوالقرنین


برچسب‌ها: ضربه فرهنگی در کابل, وضعیت فرهنگی در کابل, انواع فرهنگ غالب در کابل

ادامه مطلب ...
   بسم تعالی

چکیده

امر آمر قانونی یکی از ازعوامل موّجه جرم دراکثر کشورهای جهان بنا بر قوانین داخلی کشورهای مربوط شناخته شده است. لهذا دانستن این امرمهم خالی ازمفاد نخواهد بود، بنا براین بررسی و مقایسه  امر آمر قانونی ومسؤولیت کیفری مأمور در حقوق کیفری ایران وافغانستان به آگاهی های ما خواهد افزود.

یکی ازمهم ترین نتیجه ی که در این بررسی کوتاه  بدست می آید این است که اصولاً اگر امر آمرقانونی خلاف قانون بوده و متضمن ارتکاب جرمی شود، آمر و مأمور هر دو از نظر کیفری مسؤولند. در نظام های حقوق کیفری ملی تحت شرایطی اشتباه قابل قبول یعنی مأموری که تصور می کرد دستور آمر قانونی است پذیرفته می شود واگر دستور صادره  امر آمرغیر قانونی باشد ومأمور آن را  بداند که ظاهراً آن غیر قانونی است دلیل موّجه جرم به حساب نمی آید، واگرامر آمرقانونی به ظاهر قانونی به نظر برسد ازعوامل موّجه جرم به حساب خواهد آمد.

    واژه های کلیدی: امرآمرقانونی، مسؤولیت مأمور، جرم

 


برچسب‌ها: امر آمر قانونی در حقوق جزای افغانستان, امر آمر در حقوق جزای ایران, مسولیت مأمور

ادامه مطلب ...
شنبه هشتم تیر ۱۳۹۲ :: 15:25 ::  نويسنده : ذوالقرنین
      دنياي امروزبه مسله رهبري ومديريت ،تها ازجنبه اجتماعي مي نگرد، درحال كه مديريت جنبه هاي گوناگون دارد.

ازاين جاست اهميت رهبري درزندگي بشردرخورتأمل است .

اهميت فوق العاده رهبري برسه اصل اساسي مبتني است.

اصل اول :اهميت انسان وذخايرنروهاي كه دراونهفته است كه معمولا خودبه آنها توجه ندارد،فطرت سالم،ااصل خداجويي،عدالت خواهي وظلم ستيزي دوستداشتن كوتاه ترين راه براي رسيدن به هدف (صراط المستقيم)دراسلام به مسأله متوجه كردن انسان به خودبه عظمت وشرافت خودونيرويهاي عظمي كه دراوست، توجه شده است .

قرآن كريم مي گويد:(وقتي كه انسان راخودمستقيم آفريديم فرشتگان راامركرديم كه به اين موجودسجده كنند).آيه 34بقره

ونيز مي گويد:(انسان برفشتگان درتعليم اسماءالهي پيشي گرفت)آيه 31بقره

ومي گويد :(آنچه درزمين است براي انسان آفريده شده است )آيه 29بقره.....واشاره ديگربه همين مطلب درآيه 13جاثيه

اي بشردرتوچيزهايست ، توخيال نكن آب .خاك هستي ، خودت راباموجودات دگرمقايسه نكن.

اصل دوم:يك سلسله اصول وقوانين خاص بررفتارانسان حكومت مي كندكه اگركسي بخواهد بربشرمديريت داشته باشد، وي را رهبري كندجزدر راه شناخت قوانيني كه برحيات وبر روال زندگي بشرحاكم است، ميسرنيست وبه حركت آوردن وبهره برداري ازنيروهاي وي كه تابع يك سلسله قوانين بسيار دقيق وظريف است كه شناخت آن كليد راه نفوذ دردلها ومسلط شدن برانسانهاست.

اصل سوم:تفاوت داشتن رهبري انسان ازغيرش ، انسان باانيكه ازجنس حيوان است،ازنظرمجهزبودن به غرايزباحيوات تفاوت دارد يعني ضعيف ترازحيوان است .حيوانات به يك سلسله غرايز مجهزهستندونيازبه چنداني به مديريت ورهبري ازخارج ندارد زيراغريزه كارش رارهنمايي ورهبري به صورت خودكاراست.مثلا زنبورعسل باداشتن اين همه مديرت قوي ونظام منسجم

كه داردبه طوراتوماتيك آن غريزه وي رادرزندگي رهبري مي كند.

انسان بااينكه ازنظرنيروهامجهزترين موجودات است واگربنا بود باغريزه رهبري شود مي بايست صد برابرحيوانات مجهزبه غريزه باشد،درعين حال ازنظرغريزي كه اوراازداخل خودهدايت ورهبري كند باوجودعقل كه دررهنمايي وهدايت بشرنقش دارد، به مديريت وهدايت وبه پيشوا و پيشوايي ازخارج نيازمنداست.

ازهمين جاست كه فلسفه بعثت انبيأكرام (ع)شكل مي گيرد.متكي به اصل كه نيازبشربه راهنمايي ورهبري است.

بشرموجودي است مجهزبه ذخايرومنابع وقدرت بيشمارودرعين حال درذلت خودفوق العاده بي خبروسرگردان وخود ازذخايرومنافع وجود خودناآگاه، يااينكه نمي داند كه چي دارد وآنهاراچگونه رهبري ومورد بهره برداري قراردهد.

لهذا نيازمند است كه رهبري گردد، تا راه به اونشان داده شود ونيروهايش سامان وسازمان يابد، يااوراآزاد كرد وبه حركت آورد وبه سوي سعادت وكمال رهنمون ساخت.


برچسب‌ها: نیاز به رهبری, چرا انسان به رهبر نیاز دارد
پنجشنبه ششم تیر ۱۳۹۲ :: 15:20 ::  نويسنده : ذوالقرنین

      مراحل روش مطالعه متمرکزرابه طورخلاصه به قرارذیل

تندخوانی

مطالعه اولیه

سؤال کردن

نویشتن

تداعی نویشته ها

 

 

 ادامه مطلب ...
چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ :: 16:2 ::  نويسنده : ذوالقرنین
      بسم الله والحمدالله وصلواةوسلام علئ الرسول الله وسلام عليكم ورحمةالله 

إتقوالله وتحولوا علی انفسيكم ومجتمعتكم

وتعاونواعلی‌ البروتقواولاتعاونواعلی الاثم والعدوان

إعدلواوستقمواعلی ايمانكم

این سخنرانی در مدت 25 ثاینه توسط محمد صابر ذوالقرنین در دانشگاه بین المللی المصطفی ارایه شد .

متن بالا متن سخنرانی وی است.


برچسب‌ها: کوتاه ترین سخنرانی, سنجنرانی در مدت 25 ثانیه, 25 ثانیه, رکورد سخنرانی کوتاه در25 ثانیه
شنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۲ :: 16:0 ::  نويسنده : ذوالقرنین
بيداري اسلامي در جهان عرب

اعراب، چون ايرانيان، از زماني كه با دولت هاي اروپايي آشنا شدند، به عمق عقب ماندگي خود و توسعه و پيشرفت اروپايي ها پي بردند. تاكنون راه حلهاي متعددي براي جبران اين عقب ماندگي ارائه شده است كه يكي از آن ها بازگشت به اسلام به مثابة دين و تمدن است.[1] بر اساس نوع پاسخ هاي داده شده به علل عقب ماندگي، آن ها را به چهار گرايش تقسيم مي كنيم. تذكر اين نكته ضروري است كه اين تقسيم بندي پاسخ هايي است كه در گفتمان بيداري اسلامي از سوي انديشمندان عرب مطرح شده و نتيجتاً نسيوناليسم، سوسياليسم و ايدئولوژيهايي از اين قبيل را پوشش نمي دهد.ادامه مطلب ...
یکشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۱ :: 21:18 ::  نويسنده : ذوالقرنین

یکشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۱ :: 21:13 ::  نويسنده : ذوالقرنین

شنبه یکم مهر ۱۳۹۱ :: 23:1 ::  نويسنده : ذوالقرنین

بيداري اسلامي در جهان عرب

اعراب، چون ايرانيان، از زماني كه با دولت هاي اروپايي آشنا شدند، به عمق عقب ماندگي خود و توسعه و پيشرفت اروپايي ها پي بردند. تاكنون راه حلهاي متعددي براي جبران اين عقب ماندگي ارائه شده است كه يكي از آن ها بازگشت به اسلام به مثابة دين و تمدن است.(1) بر اساس نوع پاسخ هاي داده شده به علل عقب ماندگي، آن ها را به چهار گرايش تقسيم مي كنيم. تذكر اين نكته ضروري است كه اين تقسيم بندي پاسخ هايي است كه در گفتمان بيداري اسلامي از سوي انديشمندان عرب مطرح شده و نتيجتاً نسيوناليسم، سوسياليسم و ايدئولوژيهايي از اين قبيل را پوشش نمي دهد.
اين گرايشها عبارت اند از:
الف) تمدن گرا ـ عرب گرا؛
ب) تمدن گرا ـ اسلام گرا؛
ج) اسلام گرايي سنتي؛
د) اصول گرايي اسلامي.ادامه مطلب ...
سه شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۱ :: 23:42 ::  نويسنده : ذوالقرنین
بسم تعالی

 درسی که ازیادم نمی رود

روزی که بوی بهاربه مشامم می رسید، درخیالم دشت های سبزوکوهای سربه فلک که دردامنه های آن هزاران گل پررنگ وزیبا رویده بود.انسان  بادیدن آن منظره قشنگ ودلربا به یاد خالق اووظریف کاری های اومی فتد.

 

 

 ادامه مطلب ...
شنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۱ :: 1:16 ::  نويسنده : ذوالقرنین
هدیه برای تو سال جدید۱۳۹۱رابرای شماتبریک وتهنیت می گویم
شنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۱ :: 1:3 ::  نويسنده : ذوالقرنین
سلام برانتهای سبز

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری دوم www.pichak.net كليك كنيد

سه شنبه یکم فروردین ۱۳۹۱ :: 20:10 ::  نويسنده : ذوالقرنین

 

خودتلقینی راچگونه تجربه کنیم!

بودروزی که مردی زیر آسمان کبود؛

فکرمی کرد که چطورچگونه های زندگی را باخودتلقین کند.       

نوسینده: محمد صابر ذوالقرنین 1390/12/1ادامه مطلب ...
پنجشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۰ :: 20:19 ::  نويسنده : ذوالقرنین

 

به نام خد وند لوح وقلم

ا قبا ل و بیداری اسلا می

چکیده:     ازآنجا که توجه خاص استکبار واستعمار،امروز بیش ازهرزمانی به کشورهای اسلامی معطوف است.لازم پنداشته میشودتا درین برحهء حساس اززمان، اندیشه های استرا تیژیک ،سیاسی وبیدارگرانهء اندیشمندان وسیا سیون جهان اسلام راسرلوحه والگوی مبارزات خویش قراردهم.   این نوشتار حاوی دوبخش است:

   

 

 


برچسب‌ها: سخنی چندپرامون شخصیت اقبال, افکاراقبال

ادامه مطلب ...
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>


 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک
 
  • شهر کرد
  • بن تن
  •